چرخیدن – نوبت بازار تاریخی دختران اصفهان

چرخیدن – نوبت: بازار تاریخی دختران اصفهان مرمت سردر ورودی کاروانسرای تاریخی بازار نایین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی &quot، حکمت&quot، کی&quot/ مان پاره شد، صبر دان&quot، تان اقتضا می کند به پروند

روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان محسنی اژه که عدم برخورد با احمدی نژاد را از روی حکمت خوانده است نوشت:سخنگوی محترم قوه ی قضاییه در مورد برخورد با «آقایی»، جه

&quot، حکمت&quot، کی&quot/ مان پاره شد، صبر دان&quot، تان اقتضا می کند به پروند

روزنامه اطلاعات خطاب به اژه ای:"صبر دان" مان پاره شد؛کی"حکمت"تان اقتضا می کند به پرونده محمود برسید؟

عبارات مهم : برخورد

روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان محسنی اژه که عدم برخورد با احمدی نژاد را از روی حکمت خوانده است نوشت:سخنگوی محترم قوه ی قضاییه در مورد برخورد با «آقایی»، جهت دومین بار کلمه ی «حکمت» را بیان کردند و وعده دادند که به وقتش.

&quot، حکمت&quot، کی&quot/ مان پاره شد، صبر دان&quot، تان اقتضا می کند به پروند

از حق نگذرم، که درک این حکمت ها و مصلحت ها از عهده ی همچو«من» هایی، کاری سخت و بلکه نشدنی ست. ما چه می دانیم در بعد هر سرِ تراشیده و کشکولِ بر شانه و کول آویخته، چه دقایقی باریک تر از مو نهفته است؟

بدی کارمان ولی فقط آنجاست، که هم صبر ایوب نداریم و هم از سرِ فضولی بی جا، گاه مقایسه های بی جا می کنیم در رعایت حکمت ها و مصلحت سنجی ها و البته بی جا لجمان در می آید.

روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان محسنی اژه که عدم برخورد با احمدی نژاد را از روی حکمت خوانده است نوشت:سخنگوی محترم قوه ی قضاییه در مورد برخورد با «آقایی»، جه

از جمله ناصبوری مان، این که، بعد از هشت سال تماشاگری بر تسلط و تصرف یک قبیله و پنج سال بعد از آن، نظاره بر مطالبه گری همان قبیله روی مواردی که خود باید پاسخگویش باشد، همچنان شتاب می ورزیم و بی تابی و بی صبری می کنیم بر یک تشَر خشک و خالی؛ و دریغ از یک اخم و اشتلم نه چندان جدی؛ از بس در فهم و درک حکمت ها ناتوان و عوامیم ما عوام.

من درک می کنم، کسانی که بر مسندهای مهم نشسته اند، در مدیریت و تدبیر دقایق امور، ملاحظات و پای بست هایی دارند که نمی توان انتظار برد، هم رأی و هم سلیقه ی من تصمیم بگیرند و حکم دهند. من یک سوی ماجرا را می بینم و آن ها چه بسا دگرسوهای پنهانی را که از منظر حقیر در سایه روشن هست. آری این مقدار هم هنوز انصاف دارم.

اما پاسخ صبر و انصاف ما، در زمانی که دیگر «صبردانمان» در حال پاره شدن است نیز انتظاری بی جا نیست. همان آقا، روزگاری «قطعنامه دان» آن ها را به تمسخر گرفته بود؛ و امروز با تمام وجودمان احساس می کنیم نتیجه های پارگی آن قطعنامه ها و دریدگی آن قطعنامه دان هاشان را؛ ما ولی امروز بیم آن داریم که «انصاف دانمان» نیز جرواجر شود.

&quot، حکمت&quot، کی&quot/ مان پاره شد، صبر دان&quot، تان اقتضا می کند به پروند

واژه های کلیدی: برخورد | قطعنامه | اطلاعات | روزنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog